Facebook

Znajdź nas na Facebook

 
 

Kalendarz

Kalendarz Google

Kursy szkolenia

Kursy i szkolenia

FITE

Fédération Internationale de Tourisme Equestre

Reklama

 
 

 Organizacja zawodów TREC PTTK

Organizacja zawodów TREC PTTK jest dość skomplikowana i wymaga wielu zabiegów i przygotowań. Aby o niczym nie zapomnieć tworzy się tzw. checklisty - czyli listy kontrolne zadań do wykonania w porządku chronologicznym. Takie właśnie listy zarówno dla Organizatorów zawodów jak i Sędziów Głównych i Delegatów Technicznych przygotowaliśmy poniżej. Mamy nadzieję, że pomogą one Państwu przygotować i sędziować zawody w sposób jak najbardziej profesjonalny.

do pobrania / wydrukowania

 

 

Lista kontrolna
Organizator

 

Lista kontrolna
Sędzia Gł./Delegat

 

 Czynności organizatora zawodów

Lista kontrolna

  Czynność

Zaplanowanie, zgłoszenie zawodów - czynności wstępne

Telefonicznie/mailowo zgłosić zawody do kalendarza TREC PTTK
formularz zgłoszeniowy

Zapewnić obsadę sędziowską:
- sędziego głównego
- delegata technicznego
- lekarza weterynarii
- odpowiednią liczby sędziów pomocniczych
- komisarza zawodów (dla zawodów rangi mistrzowskiej)

Zapewnić zakwaterowanie dla sędziów i zawodników

Zapewnić wyżywienie dla sędziów i zawodników

Zapewnić miejsca pobytu dla koni

Przesłać do Komisji ds.TREC formularz zgłoszeniowy

Zapewnić miejsce na tor do fazy MA
Korytarz na równym terenie 150 m długości 2-2,2 m szerokości (nie musi stanowić linii prostej w tym przypadku łuki muszą być łagodne)

Zaplanować trasę POR:
- wyznaczyć trasę na mapie
- skontrolować trasę (najlepiej przejeżdżając konno)
- zwrócić uwagę na przejezdność trasy w różnych warunkach atmosferycznych
- zwrócić uwagę na zagrożenia na trasie (np: krzyżówki z drogami kołowymi)
- zwrócić uwagę na miejsca usytuowania bezpiecznych dla postoju punktów kontrolnych
- nanieść na mapie kierunek poruszania się, punkty kontrolne, startu, mety i końca trasy
- ustalić optymalną prędkość przejazdu między poszczególnymi punktami kontrolnymi (nie może być taka sama dla dwóch kolejnych etapów i musi zawierać się w przedziale 6-12 km/godz.) uwzględniając rodzaj terenu i podłoże
- ustalić długość całkowitą trasy (np: przy pomocy  geoportalu, powinna w zależności od poziomu zawodów zawierać się w przedziale 15-45 km) oraz poszczególnych etapów trasy
- na podstawie optymalnej prędkości i długości poszczególnych odcinków obliczyć czas ich przejazdu oraz czas przejazdu całej trasy
- sprawdzić czy średnia prędkość przejazdu całej trasy mieści się w wartości regulaminowej 8-9 km/godz., jeżeli wykracza poza ten zakres wartości skorygować optymalną prędkość na etapach

Zaplanować tor do fazy PTV:
- przy planowaniu zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo zawodników i koni
- wybrać w zależności od poziomu zawodów  8-16 przeszkód,
- jeżeli występuje przeszkoda regionalna opracować kartę techniczną/oceny przeszkody
- zaprojektować rozstawienie przeszkód na torze od długości  1500-5000 m
- zaplanować miejsca dla punktu startu i mety

Uzgodnić trasę POR i tor do fazy PTV z delegatem technicznym (sędzią głównym zawodów).
aby uniknąć problemów podczas zawodów, wskazane jest aby uzgodnienie to dokonać drogą e-mailową (przesyłając powyższe - skany map z naniesionymi elementami trasy POR prędkościami, długościami, szkic/mapa toru PTV z zaznaczonymi przeszkodami, sposobem ich pokonywania np: w ręku; długością toru) co najmniej tydzień przed zawodami

Przygotowanie i przebieg zawodów

Biuro zawodów

Zapewnić pomieszczenie biura zawodów
Wskazane aby w miarę możliwości biuro wyposażone było w komputer/laptop, drukarkę, dostęp do internetu

Zapewnić obsadę biura zawodów

Zapewnić wydrukowaną dokumentację zawodów:
- lista startowa
- karty kontroli weterynaryjnej minimum wstępnej x2 i po fazie POR
POR karta przejazdu zawodnika - dla każdego zawodnika
POR karta oceny biegu na orientację - liczba punktów kontrolnych na trasie +2 szt
- MA karta oceny kontroli tempa - co najmniej 3 szt
PTV karta czasu przejazdu - 1 szt (jeżeli punkt startu znajduje się obok lub w punkcie mety) w innym przypadku 2 szt
PTV karty techniczne/oceny przeszkód znajdujących się na torze

Zapewnić  kolorowe mapy do fazy POR (skala 1:25000 - 1:50000)
- dla sędziów - 1szt ( z zaznaczoną trasą z naniesionym kierunkiem poruszania się i punktami kontrolnymi)
- do pokoju czytania map - 1szt ( z zaznaczoną trasą z naniesionym kierunkiem poruszania się bez punktów kontrolnych)
- do pokoju czytania map dla każdego zawodnika bez naniesionej trasy

Zapewnić do pokoju czytania map:
- markery transparentne długopisy linijki

Zapewnić plomby-naklejki do plombowania siodła, ogłowia oraz oraz nieprzezroczyste woreczki, koperty do zaplombowania urządzeń łączności w ilości równej liczbie zawodników

Zapenić flo dla zawodników oddzielnie w kategorii juniorów i seniorów w kolorach określonych w regulaminie oraz dyplomy, nagrody i markery pernamentne do wypisywania dyplomów

Zapewnić kamizelki z numerami startowymi dla zawodników

Zapewnić urządzenia do pomiar czasu
Stopery, fotokomórki

Infrastruktura

Zapewnić pomieszczenia do czytania map oraz odpraw sędziów i zawodników
Może być to samo

Wyznaczyć miejsce kontroli weterynaryjnej
Kontrola pulsu, ogólnego stanu konia, równy odcinek do kontroli nieregularności chodu - kulawizny  >20 m

Faza POR

Opublikować na tablicy informacyjnej czas przejazdu i optymalną prędkość dla całej trasy - biuro zawodów

Zapewnić transport sędziów na punkty kontrolne fazy POR

Zapewnić transport koni wyeliminowanych z fazy poprzez kontuzje lub inne zdarzenia

Zapewnić i rozmieścić  chorągiewki ( minimum po 2 szt biała i czerwona) na punkty kontrolne, startu, mety, końca trasy oraz tabliczki opisujące start, metę, koniec trasy

Przekazać zawodnikom karty przejazdu zawodnika - biuro zawodów

Przekazać sędziom karty oceny biegu na orientację - biuro zawodów

Opublikować wyniki fazy POR na tablicy informacyjnej - biuro zawodów

Faza MA

Wyznaczyć miejsce na rozprężalnię

Oznaczyć tyczkami z chorągiewkami start i metę
2 chorągiewki białe i 2 chorągiewki czerwone

Na wyznaczonym uprzednio miejscu wyznaczyć na poziomie gruntu (np.: fladrami, piaskiem) tor do fazy MA o długości 150 m i jednakowej w każdym miejscu szerokości 2-2,2 m

Przekazać sędziom urządzenia do pomiaru czasu - biuro zawodów

Przekazać sędziom karta oceny kontroli tempa - biuro zawodów

Faza PTV

Wyznaczyć miejsce na rozprężalnię

Przygotować tor do fazy PTV zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo zawodników i koni:
- wybudować/rozstawić w zależności od poziomu zawodów 8-16  uprzednio zaplanowanych przeszkód,
- oznaczyć chorągiewkami oraz tabliczkami start i metę
- z trasy fazy PTV usunąć wszelkie elementy mające wpływ na bezpieczeństwo (kamienie, szkło i śmieci)
- po wybudowaniu toru zmierzyć jego długość (można zrobić to przy pomocy aplikacji na smartfony Endomondo, Sport Tracker, geoportal)

Przekazać sędziom karty czasu przejazdu i karty techniczne/oceny przeszkód - biuro zawodów

Zakończenie zawodów

Opublikować wyniki fazy MA, PTV oraz klasyfikację końcową na tablicy informacyjnej - biuro zawodów

Wraz z sędzią głównym wypełnić raport z zawodów TREC PTTK

Zorganizować ogłoszenie wyników, wręczenie nagród
zadbać o umieszczenie banerów sponsorów

 

 

 Czynności
sędziego głównego/delegata technicznego zawodów

Lista kontrolna

Czynność

S/D

Przed zawodami

Sprawdzić poprawność planowania i obliczeń trasy fazy POR i projekt toru PTV
- aby uniknąć problemów podczas zawodów, wskazane jest aby uzgodnienie to dokonać drogą e-mailową (Organizator winien przesyłać powyższe - skany map z naniesionymi elementami trasy POR prędkościami, długościami, szkic/mapa toru PTV z zaznaczonymi przeszkodami, sposobem ich pokonywania np: w ręku; długością toru) co najmniej tydzień przed zawodami

D/S

Przed zawodami na miejscu zawodów

Sprawdzić zgodność trasy PTV z uzgodnioną dokumentacją zwracając uwagę na:
- poprawność budowy przeszkód i ich zgodność z kartą techniczną
- sposób rozmieszczenia przeszkód
- prawidłowość oznaczenia startu i mety
- bezpieczeństwo zawodników i koni na trasie
- długość toru (można zrobić to przy pomocy aplikacji na smartfony Endomondo, Sport Trackerl)

D

Sprawdzić wymaganą liczbę sędziów koniecznych do prawidłowego sędziowania zawodów

D

Sprawdzić wydrukowaną przez organizatora dokumentację zawodów:
- lista startowa
- karty kontroli weterynaryjnej minimum wstępnej x2 i po fazie POR
- POR karta przejazdu zawodnika - dla każdego zawodnika
- POR karta oceny biegu na orientację - liczba punktów kontrolnych na trasie +2 szt
- MA karta oceny kontroli tempa - co najmniej 3 szt
- PTV karta czasu przejazdu - 1 szt (jeżeli punkt startu znajduje się obok lub w punkcie mety) w innym przypadku 2 szt
- PTV karty techniczne/oceny przeszkód znajdujących się na torze

D

Sprawdzić czy są przygotowane miejsca : kontroli weterynaryjnej, pokój czytania map, pokój odpraw sędziów (może być ten sam), rozprężalnia do fazy PTV i MA

D

Sprawdzić czy zagwarantowane są miejsca dla koni uczestniczących w zawodach

D

Sprawdzić plomby-naklejki do plombowania siodła, ogłowia oraz oraz nieprzezroczyste woreczki, koperty do zaplombowania urządzeń łączności w ilości równej liczbie zawodników

D

Sprawdzić przygotowanie kolorowych mapy do fazy POR (skala 1:25000 - 1:50000)
- dla sędziów - 1szt ( z zaznaczoną trasą z naniesionym kierunkiem poruszania się i punktami kontrolnymi)
- do pokoju czytania map - 1szt ( z zaznaczoną trasą z naniesionym kierunkiem poruszania się bez punktów kontrolnych)
- do pokoju czytania map dla każdego zawodnika bez naniesionej trasy

D

Sprawdzić przygotowanie urządzeń do pomiaru czasu (fotokomórek, stoperów)

D

Przed fazą POR

Uzyskać od organizatora informację o zagrożeniach na trasie.

S

Dokonać odprawy sędziów  dla fazy POR:
- zapoznać z trasą i jej parametrami
- ustalić interwały startowania zawodników
- przydzielić sędziom pomocniczym punkty kontrolne do obsadzenia oraz przypomnieć o pobraniu kart oceny biegu na orientację z biura zawodów.
- poinformować o zagrożeniach na trasie
- na podstawie ustaleń z organizatorem przekazać informację o sposobie rozwożenia sędziów na punkty kontrolne
- uzyskać od sędziów pomocniczych numery telefonów komórkowych do kontaktu podając również swój numer
- zsynchronizować zegarki sędziów pomocniczych z zegarkiem sędziego głównego (czas sędziowski)

S

Dokonać odprawy zawodników  dla fazy POR:
- podać zawodnikom czas przejazdu i optymalną prędkość dla całej trasy
- poinformować o zagrożeniach na trasie
- poinformować o środkach bezpieczeństwa, szczególnie w przypadku poruszania się po drogach kołowych
- poinformować o sposobach zachowania się w przypadku zagrożenia czy wypadku
- przypomnieć zawodnikom o pobraniu z biura zawodów - POR karty przejazdu zawodnika i poinstruować ich o sposobie wypełnienia
- poinformować zawodników o godzinie wstępnej kontroli weterynaryjnej jeżeli nie była wcześniej dokonana
- usalić i poinformować zawodników o godzinie startu zawodników/grup zawodników

S

Przy udziale sędziów dokonać zaplombowania urządzeń łączności

S

Przy udziale sędziów nadzorować czytanie map przez zawodników (60 minut przed startem)

S

Sprawdzić prawidłowość oznaczenia punktów kontrolnych

S

Po zakończeniu fazy POR

Przyjąć od sędziego na końcu trasy informację o dotarciu ostatniego zawodnika

S

Pobrać z biura zawodów kartę kontroli weterynaryjnej po fazie POR

S

Pobrać z biura zawodów karty oceny biegu na orientację i obliczyć wyniki

S

Przekazać wyniki fazy POR do biura zawodów celem wywieszenia na tablicy informacyjnej

S

W duchu fair play rozpatrzyć ewentualne protesty

D/S

Przed fazą MA

Sprawdzić prawidłowość ustawienia toru trasy MA w tym jego długość (150 m) i wyrywkowo szerokość (2-2,2 m)

D

Obsadzić sędziów minimum 2 na początku trasy i po jednym na środku i końcu trasy oraz przekazać im karty oceny kontroli tempa

S

Przed fazą PTV

Obsadzić sędziów na starcie i mecie oraz na poszczególnych przeszkodach, przekazać sędziom karty techniczne/oceny przeszkód oraz PTV czas przejazdu

S

Za pomocą zawodnika kontrolnego ("przedskoczka") określić maksymalny czas przejazdu trasy oraz interwały startu zawodników
(przedskoczek nie może być zawodnikiem, i najlepiej żeby koń też nie startował w zawodach)

S

Poinformować zawodników o godzinie otwarcia i zamknięcia trasy do przejścia (bez koni)  oraz godzinie startu pierwszego zawodnika fazy PTV (co najmnie 0,5 godz po zamknięciu trasy do przejścia) i interwałach w jakich będą wyruszać na trasę i maksymalnym czasie przejazdu

S

Po zakończeniu faz MA i PTV

Przyjąć od sędziego na końcu trasy informację o dotarciu ostatniego zawodnika

S

Pobrać z biura zawodów karty oceny kontroli tempa fazy MA, karty techniczne/oceny przeszkód oraz PTV czas przejazdu

S

Obliczyć wyniki faz PTV i MA

S

Przekazać do biura zawodów wyniki faz MA, PTV celem wywieszenia na tablicy informacyjnej

S

W duchu fair play rozpatrzyć ewentualne protesty

D/S

Po zakończeniu zawodów

Obliczyć wyniki końcowe zawodów - klasyfikacja końcowa z podziałem na juniorów i seniorów

S

Przekazać do biura zawodów wyniki końcowe celem wywieszenia na tablicy informacyjnej

S

Wraz z organizatorem wypełnić raport z zawodów TREC PTTK i przekazać do biura TREC PTTK

S

Wziąć udział w przedstawieniu wyników, wręczeniu nagród i dekoracji zawodników

D/S

W czasie trwania zawodów sędzia główny nadzoruje ich przebieg